Zhao Yan

Secretary of Party Committee of Shinan District Qingdao