Wang Jianzhou

Former Chairman, China Mobile; Senior Advisor, GSMA