Meng Fanli

Deputy Secretary, Qingdao Municipal Party Committee; Mayor of Qingdao